Waarom een afstotingsdatabase?

 

Afstotingen online

Een depot is te vol, objecten passen niet (meer) in de collectie, musea gaan fuseren en moeten inkrimpen – allemaal redenen voor musea om objecten af te stoten. Bij zo’n afstotingsproces komt veel kijken: selectieafwegingen, juridische en morele aspecten, de nieuwe bestemming van het object, etc. Musea gebruiken hiervoor de LAMO, de Leidraad Afstoten Museale Objecten. Onderdeel van de LAMO is de Afstotingsdatabase. Op deze openbaar toegankelijke database publiceren musea hun voorgenomen afstotingen. Dit kunnen losse objecten zijn, maar ook deelcollecties of bulkafstotingen.

Roulatie overtollige objecten

Belangrijk doel van de Afstotingsdatabase is het bevorderen van de roulatie van overtollige museale objecten. Collega-musea die geïnteresseerd zijn in overname van een gepubliceerd object, kunnen contact opnemen met het betreffende museum. Is er geen belangstelling bij collega-musea – en is het object niet beschermwaardig (zie ook onder) – dan kan ook afgestoten worden buiten het museale domein.

Bij interesse in overname van objecten verlopen alle contacten rechtstreeks via het afstotende museum. De Afstotingsdatabase speelt hierin geen bemiddelende of faciliterende rol. Voor het inzien van de contactgegevens (mits gedeeld door het museum) is een account nodig.

Bescherming belangrijk erfgoed

Erfgoed van nationaal belang moet beschermd worden. De Afstotingsdatabase helpt daarbij. Collega-musea, maar ook andere betrokkenen, kunnen via de website aangeven of een gepubliceerd object volgens hen beschermwaardig is. Als een museum een mogelijk beschermwaardig object wil afstoten buiten het museale domein, dan moet de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid (TCB) ingeschakeld worden voor een beoordeling. Wordt het object beschermwaardig bevonden, dan mag het alleen afgestoten worden binnen het museale domein. Dat wil zeggen: herplaatsing bij een geregistreerd museum of andere erfgoed beherende instelling die aan de voorwaarden voor overname voldoet op grond van het advies hierover van de Ethische Codecommissie voor Musea.