Woordenlijst


Afstoten
Afstotingsdatabase (ADB)
Belanghebbende
Beschermwaardig
Bulk
Collectie
Digitale masterbestanden
Eigenaar
Erfgoedinstelling
Herbestemming
Herkomstgeschiedenis
Herplaatsing
Houder
LAMO-domein
Ministerie
Museum
Object
Serie
Vervreemding
Waardering
 

Bekijk hier de LAMO 2023

 

Afstoten

Het afstand doen van de eigendom en verwijderen uit de collectie van een museaal object. Er bestaan verschillende vormen van afstoten: herplaatsen of herbestemmen (binnen respectievelijk buiten het domein van de geregistreerde musea en geschikte erfgoedinstellingen) door middel van schenken, ruilen, verkopen of vernietigen. In alle gevallen wordt afstand gedaan van het eigendomsrecht. Verhuur, bruikleen e.d. zijn dus géén afstoting.

Afstotingsdatabase (ADB)

Op de openbare ADB worden voornemens tot afstoting aangemeld en in bepaalde gevallen gerealiseerde afstotingen achteraf bekendgemaakt.

Belanghebbende

Een persoon, instelling, rechtspersoon, groep of gemeenschap die een bijzondere waarde hecht aan een object of (deel)collectie, er een band mee heeft of er een belang bij heeft.

Beschermwaardig

Dient vanwege onvervangbaarheid en onmisbaarheid behouden te blijven binnen het Nederlandse publiek toegankelijke domein.

Bulk

Een grote groep objecten die naar hun aard zodanig vergelijkbaar zijn dat individualisering niet mogelijk is of geen meerwaarde biedt. De kwalificatie als ‘bulk’ vloeit voort uit de aard en hoeveelheid, en staat los van de erfgoedwaarde. Bulkobjecten kunnen als groep of partij worden geregistreerd en ook zo worden afgestoten (bulkregistratie respectievelijk bulkafstoting).

Collectie

Zonder nadere aanduiding wordt hiermee in deze Leidraad bedoeld: de ‘museale collectie’ waarvoor museale verantwoordelijkheid wordt gedragen. Onder de museale collectie valt datgene waarvan het museum in redelijkheid beslist dat het daartoe behoort. Dat geldt ook voor de bibliotheek en de objectdocumentatie. Conform de Museumnorm worden alle objecten in de museale collectie opgenomen in het collectieregistratiesysteem. De inventaris en educatieve (of gebruiks)collectie vallen buiten de museale collectie. Recente schenkingen waarover nog moet worden beslist of zij wel of niet worden opgenomen in de museale collectie vallen (vooralsnog) nog buiten de museale collectie.

Digitale masterbestanden

Bronbestanden, hetzij born digital materiaal (= objecten die digitaal geproduceerd zijn) of gedigitaliseerd analoog materiaal. Afgeleide digitale bestanden zijn afgeleid van digitale masterbestanden. Deze zijn veelal bestemd voor presentatiedoeleinden.

Eigenaar

Degene die een object in eigendom heeft.

Erfgoedinstelling

Een Nederlandse instelling die cultureel erfgoed beheert. Het kan gaan om bibliotheken, archieven, erfgoedhuizen etc. Deze lijst is niet uitputtend. Nederlandse erfgoedinstellingen komen evenals musea in aanmerking als ontvangende partij bij herplaatsing van beschermwaardige objecten mits zij geschikt zijn in het desbetreffende geval (zie LAMO 2023, pagina 21).

Herbestemming

Afstoting van objecten buiten het domein van geregistreerde musea en geschikte erfgoedinstellingen. De uiterste vorm van herbestemmen is vernietiging van het object.

Herkomstgeschiedenis

De geschiedenis en het eigendom van het object vanaf het moment van zijn ontdekking of vervaardiging tot het heden.

Herplaatsing

Afstoting van objecten aan een ander geregistreerd museum of een geschikte erfgoedinstelling. Door herplaatsing blijven objecten binnen het
publiek toegankelijk domein.

Houder

Degene die een object houdt voor een ander.

LAMO-domein

Het domein waarvoor de LAMO geldt en beschermende werking heeft.

Ministerie

In deze leidraad wordt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bedoeld. Afgekort: OCW.

Museum

In deze Leidraad wordt hiermee een geregistreerd museum bedoeld dat is opgenomen in het Museumregister. ‘De museale sector’ of ‘het museale domein’ wil in deze Leidraad zeggen: de gezamenlijke geregistreerde musea.

Object

In deze Leidraad wordt hiermee een object bedoeld dat zich in een museale collectie bevindt. Dit kan ook een groep objecten en/of (deel)collecties betreffen. Een objecten dat zich in een museale collectie bevindt kan ook bijv. een natuurhistorisch object zijn; de term omvat dus meer dan alleen ‘cultuurgoed’ zoals gebruikt in de Erfgoedwet.

Serie

In serie geproduceerde objecten zijn volstrekt identieke objecten waarvan een reeks bestaat. Het kan bijv. gaan om identieke digitale kopieën, of bijv. om druk- of gietwerk. Een reeks objecten die gezamenlijk ensemblewaarde heeft valt hier niet onder.

Vervreemding

Het afstand doen van de eigendom en verwijderen uit de collectie van een cultuurgoed dat in eigendom is van een overheid of dat specifiek is aangewezen als beschermd cultureel erfgoed door de Minister. De regels rondom vervreemding zijn opgenomen in de Erfgoedwet. Vervreemding wordt niet behandeld door de LAMO.

Waardering

Waardering van objecten op basis van de waarderingsmethodiek 'Op de museale weegschaal: Collectiewaardering in zes stappen'.

 

Bekijk alle objecten