Woordenlijst

 

Afstoten
Belanghebbende
Beschermwaardigheidscriteria
Expert
Geregistreerd Museum
LAMO
Museumregister
Museumvereniging
Toetsingsprocedure
Toetsingscommissie Beschermwaardigheid

Belangrijke links:

Afstoten

Het definitief verwijderen van objecten uit de collectie en bestandsregistratie van een museum. Dat kan op verschillende manieren: schenking, ruil, overdracht tegen een vergoeding (handling fee) en verkoop. De andere partij is in de eerste plaats een collega-museum. Geregistreerde musea hebben voorrang om belangwekkend erfgoed binnen het museale domein te houden. Er is dan sprake van herplaatsing. Daarna komen partijen in beeld zoals andere openbare instellingen, buitenlandse musea of de particuliere sector. Dan spreken we van herbestemming.

 

Belanghebbende

Persoon, instelling, rechtspersoon, groep of gemeenschap die een bijzondere waarde hecht aan een object of (deel)collectie, er een actuele band mee heeft of een bepaald belang bij heeft. Dit zijn bijvoorbeeld subsidieverstrekkers, sponsoren, oud-eigenaren of vroegere gebruikers van het object.

Beschermwaardigheidscriteria

De criteria zijn 'onvervangbaar' en 'onmisbaar' en hebben betrekking op het nationale belang, uniciteit, historische en/of artistieke waarde, ensemblewaarde, maatschappelijke en/of museale waarde. Het algemene referentiekader is het nationale belang, maar het is ook mogelijk dat juist het regionale of lokale belang zwaar weegt, of de betekenis van het object voor een bepaalde groepering. Voor meer informatie over de beschermwaardigheidscriteria, zie LAMO 2016 p. 12 en  Op de museale weegschaal. Collectiewaardering in zes stappen.

Expert

Met expert bedoelen we hier: personen die beroepsmatig of door studie veel van het object/de objecten afweten en de erfgoedwaarde ervan goed kunnen beoordelen. Ook iemand die een nauwe persoonlijke of historische band heeft met het object en er daardoor veel kennis over heeft, kan worden aangemerkt als expert.

Geregistreerd Museum

Een geregistreerd museum voldoet aan de Museumnorm en wordt vermeld in het Museumregister van de stichting Museumregister Nederland.

LAMO

De Leidraad Afstoten Museale Objecten is een instrument voor zelfregulering van de museumsector en is een praktisch verlengstuk van de afstotingsparagraaf in de Ethische Code voor Musea. Het geeft aan met welke aspecten een museum rekening dient te houden bij het opstellen van een afstotingsplan, en hoe dat vervolgens moet worden uitgevoerd. De eerste versie van de LAMO verscheen in 1999. De LAMO 2016 is uitgebreid met een externe meldings- en toetsingsprocedure: de Afstotingsdatabase en de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid. De LAMO wordt beheerd door de Museumvereniging. LAMO 2016

Museumregister

Het Museumregister is een lijst van museale instellingen die voldoen aan de criteria van de Museumnorm. Deze kwaliteitsnorm is onder andere gericht op het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland. De Stichting Museumregister Nederland beheert de lijst van geregistreerde musea. De Stichting wordt kortweg aangeduid met 'Het Museumregister'.
www.museumregisternederland.nl

Museumvereniging

De Museumvereniging is de brancheorganisatie van de musea in Nederland. Het merendeel van de leden zijn geregistreerde musea. www.museumvereniging.nl

 

Toetsingscommissie beschermwaardigheid (TCB)

De Toetsingscommissie beschermwaardigheid (TCB) bestaat uit drie vaste leden en drie wisselende experts, afhankelijk van de casus. Meer over de commissiesamenstelling en toetsingsprocedure: zie LAMO 2016  p. 13. Het Museumregister is verantwoordelijk voor de toetsingsprocedure.

Toetsingsprocedure

Als het object niet naar een ander museum gaat en er is een signalement ‘mogelijk beschermwaardig’, dan zal de beschermwaardigheid worden beoordeeld door de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid. Het museum krijgt hierover bericht van het Museumregister, dat verantwoordelijk is voor de toetsingsprocedure. Het museum mag dan nog niet afstoten.

 

Bekijk alle objecten